Telefon: 554 773 150, email: svetlahora@svetlahora.cz